INFO

Info-ORGANIZACIONA ŠEMA MARINE 4. JULI

U Agenciji za privredne registrovani smo kao sportsko udruženje pod nazivom: SPORTSKO-REKREATIVNI KLUB „ 4. JULI“ ZEMUN. Sve obaveze koje ima po ovom osnovu, Klub blagovremeno izvršava prema opštini, Gradu i Republici. Klub predstavlja Upravni odbor, koji je izabran na redovnoj godišnjoj Skupštini članova kluba, a u radu mu pomaže i vrši kontrolu nad radom Odbora – Nadzorni odbor.
Najviši akt Kluba je Statut koji sa pratećim propisima definiše prava i obaveze članova Kluba.
O kontroli i redovnom funkcionisanju Kluba brinu i komisije, koje su zadužene za uređenje i planiranje rasporeda bova, postavljanju čamaca, disciplini članova itd.
Upravni odbor Kluba čine predsednik i četiri člana, koji posao obavljaju volonterski.
U stalnom radnom odnosu su blagajnik, domar i četiri čuvara, koji u toku cele godine 24 sata vrše nadzor (leti nad čamcima koji su na bovama i boksovima, a zimi nad čamcima koji su vezani uz kecelju šlepa ili izvučeni na zelenu površinu pored keja).
U sezoni je angažovan najmanje jedan čamac za prevoz članova do čamaca na bovama.
Prema potrebi, za goste Kluba, organizuju se kraća razgledanja Grada sa vode, čamcima članova.

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO